Przejdź do treści strony

Realizatorzy

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) jest stowarzyszeniem istniejącym od 2000 r.  Misją organizacji jest „wspieranie społeczności Dolnego Śląska w sferze pożytku publicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Naczelnymi wartościami stowarzyszenia są: partnerstwo, ludzie i pasja, co odzwierciedla hasło przewodnie RCWIP: 

                                      „Z pasją łączymy ludzi”.

RCWIP od lat prężnie rozwija działalność, która  obecnie obejmuje teren całego Dolnego Śląska. Posiada trzy biura - we Wrocławiu, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Swoją aktywnością udowadnia, że jest silną organizacją i chętnie dzieli się bogatym doświadczeniem. RCWIP zrealizował i nadal realizuje wiele projektów finansowanych zarówno z funduszy krajowych jak i europejskich. Aktywność ta jest ukierunkowana głównie na działania o charakterze społecznym, zgodne z misją. Jako organizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych, a także osób, które chciałyby zakładać organizacje. Wspiera inicjatywy oddolne i jest animatorem zmian społecznych.

Działania RCWIP koncentrują się wokół trzech głównych programów:

1. Program Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego:

- zakładanie i funkcjonowanie NGO's
- pozyskiwanie środków na działania NGO's
- wsparcie wolontariatu i filantropii
- organizacja spotkań III sektora (np. festyn)
- wsparcie grup nieformalnych i działalności obywatelskiej
- promocja postaw obywatelskich

2. Program Rozwoju Współpracy Lokalnej

- rozwój współpracy
- wzmacnianie liderów i podmiotów
- działalność ekspercka i badawcza

3. Program Ekonomia Społeczna

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz do Koalicji Wałbrzyskich Organizacji Pozarządowych. Jest także członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. RCWIP prowadzi i redaguje również dwa portale o III sektorze: wroclaw.ngo.pl oraz dolnoslaskie.ngo.pl  

 

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2014

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) została założona w 2008 roku w wyniku porozumienia trzech dolnośląskich organizacji pozarządowych:

 • Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
 • Fundacji „Merkury”,
 • Stowarzyszenia Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej "Forum Wałbrzyskie".

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej jest bezpośrednim kontynuatorem działań utworzonego w ramach Partnerstwa „Muflon” Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Partnerstwo to - utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal - jako jedno z pierwszych w Polsce, wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Organizacja oferuje szerokie wsparcie przy zakładaniu i zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej, również w zakresie pozyskiwania funduszy na ich działalność.

Misją FRES jest rozwój potencjału Człowieka na rzecz jego niezależności ekonomicznej i społecznej. Realizując misję Fundacja prowadzi szereg przedsięwzięć, samodzielnie lub z partnerami publicznymi i niepublicznymi. Dotychczas realizowane projekty dotyczyły w szczególności promocji Ekonomii Społecznej oraz inicjowania, tworzenia i w dalszej konsekwencji wspierania zbudowanych spółdzielni socjalnych. Fundacja bezpośrednio wsparła utworzenie i rozwój  22 spółdzielni na Dolnym Śląsku oraz 15 poza województwem.  Aktywność Fundacji jest skierowana również na sferę pracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym powstających i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz ich rzecznictwo.

Działania Fundacji obejmują szkolenia, seminaria, konferencje, doradztwo, wsparcie dotacyjne, pożyczkowe, wyróżnianie i nagradzanie przedsiębiorstw, produktów oraz instytucji sprzyjających ich rozwojowi, promocję w mediach.

Więcej o FRES można przeczytać tutaj

 

Forum Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku i mieści się w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 1c. Najważniejsze projekty, które udało się zrealizować to działania współfinansowane z EFS skierowane głównie do osób bezrobotnych, uzależnionych, organizacji pozarządowych, ale również do osób pracujących.  Główne obszary działania FAL to: ekonomia społeczna, wspieranie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych, rozwój przedsiębiorczości, wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Forum Aktywności Lokalnej wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Forum Aktywności Lokalnej współtworzy wraz z partnerami, tj. Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej Wrocławskie i Wałbrzyskie Centra Przedsiębiorczości Społecznej, a także ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa z Głogowa, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej Legnicko - Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej.

Więcej o FAL można przeczytać tutaj

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

cid:image001.png@01CBCEA0.B45EEC00

Naszymi celami jest aktywne wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i samo zatrudnienia, chcemy stworzyć warunki sprzyjające inicjatywom społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw. Naszym zadaniem jest promowanie oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy. Pomagamy w szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Świadczenie szerokiej gamy kompleksowych działań związanych z pobudzeniem i rozwojem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych.
 • Współpracę z organizacjami i instytucjami, tj. Urzędem Miejskim, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowymi Urzędami Pracy, Bankami, Funduszami Pożyczkowymi i Gwarancyjnymi, Zrzeszeniami Przedsiębiorców i innymi w celu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie wśród bezrobotnych.
 • Szeroką pomoc w rozpoczęciu, prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i doradczym.
 • Pomoc w uzyskiwaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych funduszy dla przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i mikro podmiotów gospodarczych,
 • Wsparcie  w uzyskiwaniu i udzielaniu pożyczek oraz kredytów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
 • Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
 • Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami  o podobnym profilu działania.
 • Utworzenie wewnętrznego forum wymiany doświadczeń i umiejętności pomiędzy członkami i beneficjentami stowarzyszenia, a także kojarzenie partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

Więcej o CWP tutaj

Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2014