Przejdź do treści strony

Oferta

„Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Okres realizacji:
01.07.2011-30.09.2012

Realizatorzy:
Projekt jest realizowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej.

Uczestnicy Projektu:
posiadający zamieszkanie lub siedzibę instytucji na terenie byłego województwa wałbrzyskiego (powiat wałbrzyski, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki oraz ząbkowicki), t.j.:

1. Podmioty Ekonomii Społecznej 
a) prowadzące działalność gospodarczą 
b) nie prowadzące działalności gospodarczej 
w tym: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Instytucje rynku pracy, integracji i pomocy społecznej

3.Osoby fizyczne 
a) zagrożone wykluczeniem społecznym szczególności według kryteriów określonych m. in. w: Ustawie o pomocy społecznej, Ustawie o zatrudnieniu socjalnym, Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
b) pracujące lub niepracujące

4. Osoby prawne wymienione w art.4 u.2 pkt.2 i3 Ustawy o spółdzielniach socjalnych
a) organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej 
b) jednostki samorządu terytorialnego

DZIAŁANIA:

I. CYKLE EDUKACYJNE
mające na celu rozwój kompetencji wśród uczestników projektu potrzebnych do działalności w sektorze Ekonomii Społecznej

1. „Zakładanie spółdzielni socjalnych” adresowany do osób fizycznych planujących założenie spółdzielni socjalnej
Trzy szkolenia trzydniowe wyjazdowe, łącznie 54 godziny szkoleniowe
Zakres tematyczny szkoleń:
- Rozwój osobisty i zawodowy;
- Aspekty formalno-prawne i finansowe z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia;
- Biznesplan i produkt.

2. „PR–Reklama-Sprzedaż” adresowany do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej 
Trzy szkolenia trzydniowe wyjazdowe, łącznie 54 godziny szkoleniowe
Zakres tematyczny szkoleń: 
- Wizerunek;
- Kampanie reklamowe;
- Sprzedaż;
- Obsługa klienta.

3. „ Działalność gospodarcza i odpłatna” adresowany do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej mający na celu wspieranie planowania uruchomienia działalności gospodarczej lub/i odpłatnej lub/i utworzenia spółdzielni socjalnej.
Cztery szkolenia: dwa trzydniowe i dwa dwudniowe, łącznie 64 godziny szkoleniowe
Zakres tematyczny szkoleń: 
- Rozwój osobisty i zawodowy;
- Formalno-prawny i finansowy aspekt działalności odpłatnej i gospodarczej;
- Biznesplan i produkt;
- Zarządzanie organizacją.

II. SZKOLENIA OTWARTE
adresowane do podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności gospodarczej, dostosowane do potrzeb uczestników związane z prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym do tworzenia i zarządzania produktami
4 szkolenia stacjonarne dwudniowe, 14 godzin/szkolenie
Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:
- Sprzedaż;
- Obsługa klienta;
- Reklama;
-Pisanie projektów;
- Zarządzanie kadrami;
-Rachunkowość i księgowość;
-Kodeks pracy i BHP.

III. DORADZTWO 
adresowane do wszystkich uczestników projektu z wyjątkiem podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.
Doradztwo będzie miało charakter coachingowy tj. będzie procesem opieki nad osobami i/lub podmiotami ES korzystającymi ze wsparcia w celu ich usamodzielniania. Opierać się będzie m.in.: o indywidualną diagnozę potrzeb oraz definiowanie planów wsparcia.
Będzie świadczone stacjonarnie w Wałbrzychu, jak również w razie potrzeby wyjazdowo w siedzibie beneficjenta ( indywidulanie oraz grupowo, uzupełnione o kontakt telefoniczny oraz kontakt e-mail.

1. Doradztwo ogólne
Zakres tematyczny doradztwa to m.in.:
- zakładanie spółdzielni socjalnych;
- aspekty formalne i prawne dotyczące zakładania oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
- działalność statutowa w tym gospodarcza i odpłatna z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju;
- biznesplan;
- zarządzanie.

2. Doradztwo specjalistyczne
Zakres tematyczny wg potrzeb osób i/lub podmiotów korzystających ze wsparcia ,np. wykorzystanie nowych narzędzi rynku pracy. Doradztwo pozwoli na wypracowanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów z zakresu ekonomii społecznej.

3.Spotkania doradcze w regionie
Zakres tematyczny spotkań, m.in.: aspekty formalne, prawne, finansowe dotyczące spółdzielni socjalnych, z uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia. 5 spotkań, 5 godzin/spotkanie.

IV. USŁUGI PRAWNE
adresowane do podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących oraz prowadzących działalność gospodarczą (pomoc de minimis) mające na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej. 
Oferowane wsparcie to m.in.: pomoc w konstruowaniu opinii prawnych, ekspertyz, pism sądowych i administracyjnych, opracowywanie strategii prawnych.

V. USŁUGI MARKETINGOWE
adresowane do podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących oraz prowadzących działalność gospodarczą (pomoc de minimis) mające na celu polepszenie jakości i konkurencyjności na rynku podmiotów ekonomii społecznej poprzez wdrożenie konkretnych rozwiązań marketingowych.
Usługi marketingowe wspierające potencjał wybranych podmiotów ekonomii społecznej:
• utworzenie lub rozbudowanie strony www,
• przygotowanie filmu promującego usługi podmiotów Ekonomii Społecznej w formie DVD, a także emisja w mediach Internetowych,
• produkcja ulotek promujących podmioty ekonomii społecznej,
• przygotowanie tekstów sponsorowanych i/lub emisja w prasie,
• budowa logotypu,
• przygotowanie i druk wizytówek,
• przygotowanie portfolio.

VI. USŁUGI KSIĘGOWE
adresowane do podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących oraz prowadzących działalność gospodarczą (pomoc de minimis) mające na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zagadnień księgowych dotyczących funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej.

VII. USŁUGI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ
adresowane do instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej mające na celu budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim.
Działanie realizowane poprzez:
• organizacje lokalnych spotkań animacyjnych,
• spotkania wyjazdowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
 

REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH
Biuro Regionalne w Wałbrzychu

ul. Sienkiewicza 2/7, 58-300 Wałbrzych

Wszelkich niezbędnych informacji udziela Koordynatorka projektu:
Agnieszka Szuba
Tel. (074) 665 11 11
e-mail: agnieszka.szuba@rcwip.pl

partnerzy projektu:
FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
ul. Sienkiewicza 2/5, 58-300 Wałbrzych
tel. (074) 666 33 66

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych
tel. (074) 848 01 00

Projekt "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.